ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

presenttation

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://survey.msu.ac.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 10 ธันวาคม 2560

2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (วันแรก) ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ (หากไม่สมบูรณ์จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่)

3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัวของแต่ละคณะ (เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้สมบูรณ์ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับฯ ได้)

4. บัณฑิตสามารถตรวจสถานะ และ Print Out การตอบแบบสำรวจได้ที่ survey.msu.ac.th

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: