โครงการ “จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการ “จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560”

โครงการ “จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับบุคลากรและนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560” เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย มี อ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิกาารบดีฝ่ายวิชาการ ที่มาให้ความรู้ในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แก่บุคลากรภายในคณะ และตอบคำถามชี้แนะ เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี บุคลากรและคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม เป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 2 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: