ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบข้อเขียน สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

สอบวัดความถนัดและความสนใจในทางสัตวแพทย์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนบรรยาย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 60 ข้อ ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 ชีววิทยาและพฤติกรรมสัตว์
หมวดที่ 2 ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสัตว์
หมวดที่ 3 สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
หมวดที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคสัตว์ที่ประชาชนควรรู้
หมวดที่ 5 กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับสัตว์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและระหว่างสอบ

1. เริ่มสอบเวลา 9.00 – 12.00 น.
2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานที่ออกจากทางราชการ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครสอบจริง
3. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
4. ให้เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนด หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 นาทีหลังเริ่มทำการสอบ และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อน 45 นาทีหลังจากเริ่มทำการสอบ
5. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือชุดนิสิต/นักศึกษา
6. ห้ามนำตำรา หนังสือ เอกสาร อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋า เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด อุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ยางลบ นำยาลบคำผิด เท่านั้น
7. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
8. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน
9. กรรมการคุมสอบมีสิทธิตรวจค้นผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทุจริตในการสอบ
10. ไม่นำข้อสอบ กระดาษคำตอบและสิ่งอันใดที่เกี่ยวกับการสอบออกนอกห้องสอบ
11. หากพบว่า มีการทุจริตในการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที
12. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 1-7 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่กรรมการคุมสอบจะพิจารณาอนุญาตให้เฉพาะกรณี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-712832

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ขอเชิญชวนเกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ประจำ...
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้ว...
ประกาศ ขอให้ นักเรียน ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปร...