ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี) “โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี) “โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์”

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี)  “โครงการสัตวแพทย์ราชพฤกษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 3 คน

 

ระเบียบและวิธีการสมัคร
การสมัครดำเนินการในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

โดยผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 -22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ฝ่ายวิชาการ สำนักงานเลขานุการ ตึกสำนักงานคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เป็นผู้ที่เคยสมัครเข้าศึกษาต่อ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในระบบ TCAS 2562 รอบที่ 2
หรือรอบที่ 3 หรือรอบที่ 4 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจาก
สัตวแพทยสภา

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์

4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

6. ต้องมีผลการเรียน (GPA) 6 ภาคเรียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00

7. คะแนนมาตรฐาน GAT รหัสวิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป ครั้งที่ 1/2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25

8. คะแนนมาตรฐาน PAT2 รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25

 

หลักฐานประกอบการสมัคร  (สำเนาเอกสารทุกชุดให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย (ตรวจตาบอดสีเพิ่มเติม) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบแสดงผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) จากการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารการสมัครคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ TCAS 2562 รอบที่ 2  หรือรอบที่ 3 หรือรอบที่ 4 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

64626198_1164467330422246_7518412540242558976_n

65050711_850765078630420_8561560852631650304_n

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: