ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเยี่ยมชม รพ.สัตว์เขตพื้นที่นาสีนวน

ต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเยี่ยมชม รพ.สัตว์เขตพื้นที่นาสีนวน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการเยี่ยมชม รพ.สัตว์เขตพื้นที่นาสีนวน

โดย ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้บริหารคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเรื่องการดำเนินงานและความพร้อม ของรพ.สัตว์ ในการให้บริการ

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: