ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th MSU International Veterinary Conference “Update on infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary practice”
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th MSU International Veterinary Conference “Update on infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary practice”

ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th MSU International Veterinary Conference “Update on infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary practice”

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติครั้งที่ 5 The 5th MSU International Veterinary Conference “Update on infectious diseases: challenges and opportunities for veterinary practice”

นำเสนอในหัวข้อหลัก “ตามติดสถานการณ์โรคติดเชื้อ : โอกาสและความท้าทายสำหรับสัตวแพทย์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อมาปรับใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอื่น โดยในปีนี้เป็นปีที่มีประเด็นน่าสนใจเรื่องโรคติดเชื้อในสัตว์ชนิดต่างๆ จึงนำเสนอในหัวข้อหลัก “ตามติดสถานการณ์โรคติดเชื้อ : โอกาสและความท้าทายสำหรับสัตวแพทย์”

ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรสายวิชาสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์จากต่างประเทศ ตลอดจนเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการนำเสนอออนไลน์ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 (ผ่านโปรแกรมช่องทางออนไลน์)

ภาพ: สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 2 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: