น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

216_slidek9

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงคิดค้นโครงการในพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศชาติ สร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ปวงพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน ทรงมุ่งช่วยเหลือให้เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงปศุสัตว์ภายในครัวเรือน ทรงส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร วางรากฐานอาชีพการเลี้ยงโคนมอย่างครบวงจร ส่งเสริมการจัดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความมั่นคงและช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคนมที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย พสกนิกรของพระองค์สามารถพึ่งตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (เรีย...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Ad...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียม...