รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ใน ” โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใน ” โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใน ” โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ใน ” โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 portfolio “เพื่อรับทุนการศึกษา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน”

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ​สัตวแพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​สาร​คาม​

“จำนวน​ 3ทุน”​ ตลอด ​6 ปีการศึกษา​

คุณสมบัติเฉพาะ
1.ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฏหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดา เป็นสามาชิกสหกรณ์เลี้ยงโคนม ไม่น้อย กว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดา เป็นสามาชิกสหกรณ์เลี้ยงโคนม ไม่น้อย กว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
3. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว
4. มีจำนวนโคนมในฟาร์มไม่น้อยกว่า 15 ตัว ต่อปี
5. เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: