รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Protfolio
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Protfolio

รับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Protfolio

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Protfolio

จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการบุตรเกษตรกร จำนวน 3 คน
สมัคร ผ่านอินเตอร์เน็ต website : https://admission.msu.ac.th

2.โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง จำนวน 9 คน
สมัคร ผ่านอินเตอร์เน็ต website : https://admission.msu.ac.th

3.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน จำนวน 3 คน (มีทุนการศึกษา ให้ ตลอด 6 ปี) ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://www.vet.msu.ac.th/vetnew15/?p=2957 สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2564

ระเบียบการรับสมัคร
https://admission.msu.ac.th/upload/procedure-65.pdf?fbclid=IwAR2IZ08j0f8j4RR8Xfa8OYMLSroJFirNqlpd0EuVNCCqZ6vJMSdFQOyTi-c

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: