คณะสัตวแพทยศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารคณะทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้ารับดำรงตำแหน่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดีกับ
อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว
เนื่องในโอกาศ
ได้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย และบริการวิชาการ

ผศ.น.สพ.ดร.ปองพล พงไธสงค์
เนื่องในโอกาศ
ได้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และประกันคุณภาพการศึกษา

อ.น.สพ.ดร.ธฤต ปุริโสตะโย
เนื่องในโอกาศ
ได้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต สื่อสารองค์กร และกิจการต่างประเทศ

อ.สพ.ญ.ดร.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์
เนื่องในโอกาศ
ได้ดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหารธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์

 

aj_pm aj_sua aj_tarid aj_tuktan

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: