ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลื่อนกำหนดการคัดเลือก รอบที่ 2 #Quota ในระบบ TCAS65

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลื่อนกำหนดการคัดเลือก รอบที่ 2 #Quota ในระบบ TCAS65

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเลื่อนกำหนดการคัดเลือก รอบที่ 2 #Quota ในระบบ TCAS65
✍ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS (สมาคม ทปอ.) มีการอนุโลมให้นำกระดาษคำตอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ที่ผู้เข้าสอบไม่ได้ฝนรหัสชุดแบบทดสอบมาดำเนินการตรวจและให้คะแนนใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกในรอบที่ 2 Quota ที่มีการใช้คะแนนวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในการคัดเลือกที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงจำเป็นต้องรอคะแนนใหม่เพื่อใช้ในการประมวลผล มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการเดิมและ ✳ จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง✳

27-4-2022

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: