ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล  เรื่อง แนวทางการปรับ Program Learning Outcome ไปสู่ Course Learning Outcome “
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล เรื่อง แนวทางการปรับ Program Learning Outcome ไปสู่ Course Learning Outcome “

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล เรื่อง แนวทางการปรับ Program Learning Outcome ไปสู่ Course Learning Outcome “

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส. ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอน และการวัดผล

ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการปรับ Program Learning Outcome ไปสู่ Course Learning Outcome ”

และสามารถจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามแนวทาง OBE

โดย ผศ.ดร. นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเรียน 6A23

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: