คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีปิด โครงการผสมเทียมโครุ่นที่ 2
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีปิด โครงการผสมเทียมโครุ่นที่ 2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีปิด โครงการผสมเทียมโครุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีปิด โครงการผสมเทียมโครุ่นที่ 2

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการที่ผ่านการ อบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบใบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมนาสีนวน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)
ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการ เพื่อผลิตเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภาและได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติอาชีพได้ พร้อมทั้งขยายงานด้านการผสมเทียมสัตว์ให้มีจำนวนมากขึ้น และเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ของฟาร์มเกษตรให้มากขึ้นอีกทั้งเพื่อสร้าง เครือข่ายผู้ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าและพันธมิตรในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ ร่วมไปกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการเรียนการสอนและงานวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 2 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: