ข่าวประกาศ » ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา » รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร CPF” จำนวน 3 ทุน

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร CPF” จำนวน 3 ทุน

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนทีมสัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร CPF” จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน)
โดยสมัครวันนี้ – 20 กรกฎาคม 2565
tuncp1tuncp2

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: