โครงการจัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาน 2565
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการจัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาน 2565

โครงการจัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาน 2565

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด โครงการจัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาน 2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ในภาคเช้าได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม และคุณฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มาแลกเปลี่ยน ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ วช. ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแลกเปลี่ยน ตอบคำถาม กับคณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุม

ในช่วงบ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำงานวิจัยสำหรับสายสนับสนุนในการขอตำแหน่งงานที่สูงขึ้นโดย คุณประภัสสร จรัสอรุณฉาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะการบัญชีและการจัดการมาเล่า และแนะแนวทางในการทำวิจัยแก่สายสนับสนุน พร้อมทั้ง ตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรภายในคณะ

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 3 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: