ประกาศ สมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา)
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ สมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา)

ประกาศ สมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา)

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา) ระหว่างวันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2565

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3Q7ZLjX

รายละเอียดสำหรับผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1) รับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ท่าน
2) ค่าธรรมเนียมอบรมตลอดโครงการ จำนวน 35,000 บาท โดยให้ชำระเงินหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว
3) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
– ถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บน้ำเชื้อ 1 ถัง
– น้ำเชื้อแช่แข็งและปืนผสมเทียม
– ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท
– เสื้อรุ่น
– อาหารเที่ยง อาหารว่าง และน้ำดื่มตลอดการอบรม 15 วัน
– กระเป๋าและเอกสารคู่มือประกอบการเรียนผสมเทียม
– อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4) ค่าอบรมไม่รวมค่าที่พัก** กรณีผู้เข้าอบรมที่สนใจที่พักในฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววาสนา รัตนแสง หมายเลขโทรศัพท์ 062-993-1725

กำหนดการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียม
1) เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยยื่นแบบฟอร์มการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าสมัครอบรมพร้อมจัดส่งเอกสารให้สัตวแพยสภา
วันที่ 15-31 สิงหาคม 2565
3) สัตวแพทยสภาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรมและแจ้งรายชื่อกลับมายังคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565
4) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม วันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยสามารถติดตามประกาศฯ ได้ผ่านทางเพจ facebook คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5) ชำระเงินค่าธรรมเนียมอบรม ระหว่างวันที่ 3-14 ตุลาคม 2565
6) สามารถตรวจสอบสถานะการส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3znqOkm
– รายชื่อผู้สมัครจะถูกอัพเดตภายในเวลา 12.00 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัคร
– กรณีที่สถานะการส่งเอกสารแนบของผู้สมัครไม่สมบูรณ์/ไม่ชัดเจน หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 1 วันนับจากวันที่อัพเดตสถานะการส่งใบสมัคร โดยให้ส่งมาที่อีเมล acad.ser.vetmsu@gmail.com
– ผู้รับสมัครขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายชื่อ กรณีผู้สมัครไม่สามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ตามกำหนดเวลาข้างต้น
– คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ ถือเป็นสิ้นสุด

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: