โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัด “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อม กล่าวต้อนรับ คณะวิทยากร นำโดย รศ.ดร.จงษ์รักษ์ หงษ์งาม จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้ง คณะ เป็นวิทยากรหลัก ให้ความรู้และ ทำปฏิบัติการ ในหลักการแนวคิดพื้นฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร ภาครัฐ ระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT/TOWS METRICS
โดยมีการระดมความคิดเห็นทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประงค์ และตัวชี้วัด จากผู้เข้าร่วม ช่วยกัน คิด วิเคราะห์ แนวทางในการที่จะนำมาพัฒนาคณะ ให้ดำเนินตามรูปแบบที่ถูกต้องและการตั้งเป้าหมาย ในการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: