คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เข้ารับการประเมินและรับฟังผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุม C107 คณะสัตวแพทยศาสตร์

โดยมี ผศ.สพ.ญ.สุกัญญา ลีทองดี คณบดี เป็นผู้นำเสนอภาพรวมของหน่วยงาน และมี รองคณบดี แต่ฝ่าย นำเสนอ การดำเนินงานภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx เป็นผู้ให้การประเมินพร้อมชี้แนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ระบบ การทำงานของคณะให้ดี ขึ้น ตามกรอบของการประเมิน

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: