ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 2
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 2

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565

รับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/qGW4CW6MUvHA1HvR7
ค่าธรรมเนียมอบรมตลอดโครงการฯ (ไม่รวมค่าที่พัก) จำนวน 9,000 บาท

กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมอบรม มายังบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)
เลขที่ 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1) นายสัตวแพทย์ หรือ บุคลากรภายใต้การกำกับของรัฐ (เช่น กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานอื่นๆที่มีภาระมอบหมาย) หรือ
3.2) บุคคลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผสมเทียม (โค กระบือ) ที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา หรือ
3.3) บุคคลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผสมเทียม (โค กระบือ) ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ
(เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรมปศุสัตว์ อสค. เป็นต้น)
กำหนดการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียม
4.1) เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
4.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 2 ธันวาคม 2565
4.3) อบรมระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: