ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมผสมเทียมโค” รุ่นที่ 5-7
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมผสมเทียมโค” รุ่นที่ 5-7

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมผสมเทียมโค” รุ่นที่ 5-7

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมผสมเทียมโค” รุ่นที่ 5-7
เพื่อผลิตผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่ผ่านการรับรองจาก “สัตวแพทยสภา”
• รายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ 5 วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 6 วันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 7 วันที่ 9-23 สิงหาคม 2566
• หลักสูตร 15 วัน ค่าสมัครเข้าอบรม 35,000 บาท/ท่าน
• คุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสัตวศาสตร์
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า (สายวิทยาศาสตร์)
•ขั้นตอนการรับสมัคร
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครตามลิ้งค์
https://forms.gle/HfF1vdK67mPGQhJw7
หรือ สแกน QR code นี้
2. รอผลตรวจสอบคุณสมบัติ ประมาณ 1-3 วันทำการ
3. เมื่อทราบผลการตรวจคุณสมบัติผ่าน ผู้สมัครเข้าอบรม
ดำเนินการชำระค่าสมัครเข้าอบรม ภายใน 7 วัน (มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
•เอกสารที่ต้องใช้แนบในการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน
2. เอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารแสดงวุฒิหรือสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม..
065-464-4291,043-712832
(ในวันและเวลาราชการ)

%e0%b8%9c%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a15-7

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: