คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 4 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -23 พ.ย. 2565 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิขัติตามเกณฑ์
สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผสมเทียมโค” รุ่น 4 จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการผสมเทียมในโค กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ การเหนี่ยวนำการเป็นสัด สุขอนามัยและโรคในระบบสืบพันธุ์โค การจดบันทึกข้อมูลและการนำส่งข้อมูล การเลี้ยงดูและการจัดการโค ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติหน้าที่การผสมเทียมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการบริการด้านผสมในปศุสัตว์ที่กำลังขยายตัวอย่างสูงในปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯกว่า 70 คน จากทั่วประเทศ
ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.