เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ รุ่นที่ 3”
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ รุ่นที่ 3”

เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ รุ่นที่ 3”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ

“การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ด้วยอัลตราซาวด์ในโคกระบือ รุ่นที่ 3”

 

มีรายละเอียดดังนี้

  1. รับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 50 ท่าน โดยสามารถสมัครได้ที่
    https://forms.gle/HTeHxCZe1dWMKrS97
  2. ค่าธรรมเนียมอบรมตลอดโครงการฯ (ไม่รวมค่าที่พัก) จำนวน 9,000 บาท/ท่าน

กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมอบรม มายังบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)

เลขที่ 408-931691-9 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาท่าขอนยาง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

  1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม คือ

3.1) นายสัตวแพทย์ หรือ บุคลากรภายใต้การกำกับของรัฐ (เช่น กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ ที่มีภาระมอบหมาย)

3.2) บุคคลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผสมเทียม (โค กระบือ) ที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา

3.3) บุคคลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการผสมเทียม (โค กระบือ) ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ

(เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรมปศุสัตว์ อสค. เป็นต้น)

  1. กำหนดการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

4.1) เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงินลงทะเบียน วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

4.2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม วันที่ 3 มีนาคม 2566

  1. สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่ https://shorturl.asia/eXaY4 (หลังจากวันสมัคร 1-2 วัน)
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 065-464-4291

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%993

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: