เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566
ข่าวประกาศ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566

เปิดแล้วรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6

1) รับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน 70 ท่าน

โดยสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/u8KfnBCN4k5cm6Nw5 หรือ scan QR code ที่แนบมานี้

2) ค่าธรรมเนียมอบรมตลอดโครงการ จำนวน 35,000 บาท ชำระเงินหลังผ่านการคัดเลือกแล้ว

3) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
– ถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บน้ำเชื้อ 1 ถัง
– น้ำเชื้อแช่แข็งและปืนผสมเทียม
– ผ้ากันเปื้อน รองเท้าบูท
– เสื้อรุ่น
– อาหารเที่ยง อาหารว่าง และน้ำดื่มตลอดการอบรม 15 วัน
– กระเป๋าและเอกสารคู่มือประกอบการเรียนผสมเทียม
– อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
4) ค่าอบรมไม่รวมค่าที่พัก**

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการอบรมและการดำเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์
(หลักสูตรการผสมเทียม)

1) สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่างๆ ดังนี้
– มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) หรือ
– การศึกษานอกโรงเรียนเทียบเท่าม.ปลาย (สายวิทย์)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หรือ
– ปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2) มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4) ผู้ที่สอบผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ ภายใต้ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564 และต้องมีหนังสือยินยอมของสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ว่าจะมีท่านเป็นผู้ช่วยฯ โดยนายสัตวแพทย์ 1 ท่านสามารถมีผู้ช่วยสัตวแพทย์ (ในกิจกรรมผสมเทียม) ได้ไม่เกิน 20 คน
ผู้ที่สอบผ่านการอบรม และมีหนังสือยินยอมของสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อระยะเวลา 5 ปี แก่สัตวแพทยสภา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยฯ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรักษาทะเบียน 500 บาทต่อระยะเวลา 5 ปี
5) สถานที่ที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจะทำงานได้นั้น ขึ้นอยู่กับสัตวแพทย์ที่ควบคุมเป็นผู้กำหนด

3. กำหนดการรับสมัครและชำระค่าธรรมเนียม
1) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบเต็มจำนวน)
2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมชำระเงินค่าธรรมเนียมอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด

 

1

Download เอกสาร : ( Unknown, PDF)

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ "หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค" คณะสัตวแพทยศาส...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ที่ได้รับรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น ในโครงการสนับสนุนยกย่อง...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว เลื่อนประกาศเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก