คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.ส.พญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้บริหารคณะเข้าร่วม เสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก มีการพัฒนาสายพันธุ์แพะ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตในหลากหลายรูปแบบ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดการด้านการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดในทุกช่องทาง รวมทั้งอนุรักษ์สายพันธุ์แพะที่เป็นอัตตลักษณ์ท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรทุกระดับ และหน่วยสัตว์ใหญ่ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วม ออกบูธ ให้ความรู้ และช่วยเหลือ การตรวจสุขภาพแพะ ภายในงานประกวดอีกด้วย

ซึ่งงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบการเลี้ยง ปรับปรุงพันธุ์ การจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภูมิภาคทั่วประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ”

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

« 1 ของ 2 »

 

 

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ข...
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทส...
โครงการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2565 หัวข้อ การจัดการสุขภาพพื้นฐานและระบบสืบพันธุ์ในโคกระบื...