โครงการมรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566
ข่าวประกาศ » ภาพกิจกรรม » โครงการมรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

โครงการมรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม โครงการมรดกทางวัฒนธรรม ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมขบวนแห่ผเวดสันดรและ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ปางเข้านิโรธสมาบัติ ประจำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งชบวนการแสดงฟ้อนถวายสักการะพระมหาอุปคุต พร้อมฟังเทศน์มาลัยหมื่น – มาลัยแสน และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน ไว้สืบต่อไป

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

 

« 1 ของ 2 »

หัวข้อที่ใกล้เคียงกัน: