ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 

วิสัยทัศน์ :  ศูนย์รวมองค์ความรู้ และ การวิจัยที่ตอบโจทย์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความเป็นเลิศด้านการสัตวแพทย์ในอาเซียน ภายใน 5 ปี

 

พันธกิจ :  1. จัดการศึกษาและและผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย