ปรัชญา : ผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 

วิสัยทัศน์ :  สถาบันชั้นนำของอาเซียน ในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ ภายใน พ.ศ. 2570

 

พันธกิจ :  1.พัฒนาการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ
2.ผลิตและส่งเสริมงานวิจัยบริการวิชาการระดับนานาชาติ
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4.พัฒนาระบบโรงพยาบาลสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 

ค่านิยมองค์กร :  STAR ; Social devotion, Toward Goal Excellence, Agility and smart Skills, Relation and Team Spirit