การศึกษาการเจริญของตัวอ่อนในสัตว์เลี้ยงภายหลังการปฏิสนธิ และเกิดการพัฒนาของอวัยวะจนกระทั่งฟักเป็นตัวในสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่หรือจนกระทั่งคลอดในสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว เป็นกระบวนการซับซ้อนและมีลำดับการพัฒนาที่แน่นอน การศึกษาให้เข้าใจลึกซึ้งถึงกระบวนการดังกล่าวควรควบคู่ไปกับการศึกษาจากสไลด์การเจริญของตัวอ่อนในระยะต่าง ๆ ทั้งในแบบ whole mount และ serial cross section เป็นลำดับดังต่อไปนี้

« 1 ของ 3 »
« 1 ของ 4 »
« 1 ของ 4 »
« 1 ของ 8 »
« 1 ของ 8 »
« 1 ของ 8 »
« 1 ของ 8 »
« 1 ของ 8 »