aj_pam_dean ผศ.สพ.ญ.ดร. สุกัญญา ลีทองดี

E-mail : sukanya.l@msu.ac.th

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

-PhD (Veterinary Reproduction)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 dean-764x1024 รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช

E-mail : worapol.a@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

 dsc_9389_resize รศ.น.สพ.ดร. อตถพร รุ่งสิทธิชัย

E-mail : attapon.r@msu.ac.th

รอง

ศาสตราจารย์

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-รัฐศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

 dsc_9642_resize ผศ.น.สพ.ดร. มนกานต์ อินทรกำแหง

E-mail : manakant.i@msu.ac.th

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)

 dsc_9364_resize ผศ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์

E-mail : pongphol.p@msu.ac.th

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

รองคณบดีฝ่ายสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
 sks_9872 ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์

E-mail : natapol.p@msu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 

 dsc_9423_resize ผศ.น.สพ.ดร. วิชาภรณ์ เลิศวีรพล

E-mail : wichaporn.le@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สรีรวิทยาการทางการแพทย์)

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สรีรวิทยาทางการแพทย์)

 

 ประวัติ
 dsc_9280_resize ผศ.สพ.ญ.ดร. อมรรัตน์ เจือสุข

E-mail : amornrat.j@msu.ac.th

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

-สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

 dsc_9561_resize อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว

E-mail : thanapol.n@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine (Reproduction)

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัย และบริการวิชาการ
อ.สพ.ญ.ดร. สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์

E-mail : surangkanang.ch@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา)

-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.น.สพ. ธนากร พินทะปะกัง

E-mail : thanakorn.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 sks_1364 อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย

E-mail : tharit.p@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-Doctor of Philosophy

(Environmental and Evolutionary Biology)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต สื่อสารองค์กร และกิจการต่างประเทศ
อ.น.สพ.ดร. จรูญ  วันดี

E-mail : jaroon.w@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา)

 sks_9875 ผศ.ดร. วาสนา ศิริแสน

E-mail : wassana.s@msu.ac.th

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

-วิทยาศาสตรบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

 sks_9855 รศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต

E-mail : supawadee.p@msu.ac.th

รอง

ศาสตราจารย์

-วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

 sks_9806 อ.สพ.ญ.ดร. มณทิรา ยศพล

E-mail : montira.y@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สัตวแพทย์สาธารณสุข)

-Doctor of Philosophy in Veterinary Sciences (Applied Veterinary Science)

 dsc_9383_resize อ.สพ.ญ. ภุมรินทร์ ทิพประมวล

E-mail : pummarin.t@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(กายวิภาคศาสตร์)

 sks อ.สพ.ญ.ดร. ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง

E-mail : piyarat.sr@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Doctor of Philosophy

(Medical Sciences)

อ.สพ.ญ. ปวรัชญ์ จันทรเจริญ

E-mail : pawanrat.j@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9473_resize อ.สพ.ญ. พนิดา พงศ์วิทยานนท์

E-mail : paniada.p@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.น.สพ. อดิเทพ คอลพุทธา

E-mail : adithep.c@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.น.สพ. วสุพล ชาแท่น

E-mail : wasupon.ch@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9455_resize อ.สพ.ญ. วิลาสินี สุราสา

E-mail : wilasinee.c@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.สพ.ญ. ศิริลักษณ์ จันทอุตสาห์

E-mail : siriluk.j@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9358_resize อ.น.สพ. วัชรพล พรมสุด

E-mail : watcharapol.p@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9431_resize อ.น.สพ. พงศธร ธัชประมุข

E-mail : pongsatorn.th@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สหวิทยาการสัตวแพทย์)

 sks_1382 อ.สพ.ญ. บุณณดา ศิริพร

E-mail : bunnada.s@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์)

อ.น.สพ. วัชระ วิปัสสา

E-mail : watchara.w@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีชีวภาพ)

อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ พิมพ์จ่อง

E-mail : kiattisak.p@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.น.สพ. รัตนตรัย ไชยสิงห์

E-mail : ratanatrai.ch@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9337_resize อ.น.สพ. ปฏิญญา ปะทิเก

E-mail : patinya.p@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
อ.น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง

E-mail : pongpreecha.m@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 dsc_9566_resize อ.น.สพ. ธีรพงษ์ พลเตมา

E-mail : teerapong.p@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 sks-12 อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล

E-mail : pailin.j@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 dsc_9339_resize อ.สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย

E-mail : thanyakorn.c@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์)

 dsc_9444_resize ผศ.สพ.ญ. กนิษรินนญ์ สกุลเดช

E-mail : kanitsarin.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 sks_9971 อ.น.สพ. ชยานนท์ ชมภูแสน

E-mail : chayanon.p@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาการสัตว์)

 dsc_9464_resize อ.สพ.ญ. ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง

E-mail : tippayaporn.n@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(อายุรศาสตร์สัตวแพทย์)

อ.สพ.ญ. ปิณฑิรา เที่ยงเธียรธรรม

E-mail : pintira.t@msu.ac.th

อาจารย์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)

 sks_9887 อ.สพ.ญ. ณัฐญา วัดเวียงคำ

E-mail : nattaya.w@msu.ac.th

อาจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

 dsc_9344_resize ผศ.สพ.ญ. ธนพร อัศวพัฒนากูล

E-mail : thanaporn.a@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สหวิทยาการสัตวแพทย์)

อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

E-mail : wuttichai.k@msu.ac.th

อาจารย์ -วิทยาศาสตรบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)

-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(สัตวศาสตร์)