การรับเข้า

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ MSU Admission การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/
2. Facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu
3. อีเมลล์ [email protected]
4. เบอร์โทรศัพท์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-712832, ภายใน 6182
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : [email protected],info.msuthai[email protected] โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280

ติดต่อสอบถาม