รศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต

 

รศ.ดร. สุภาวดี ปิระเต

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 618

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรสิตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประวัติการทำงาน

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม/การจดลิขสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม