สำหรับนิสิต

คำถามที่พบบ่อย FAQ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้
1. เว็บไซต์ MSU Admission การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://admission.msu.ac.th/
2. Facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham university https://www.facebook.com/acadmsu
3. อีเมลล์ [email protected]
4. เบอร์โทรศัพท์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 043-712832, ภายใน 6182
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail : [email protected],info.msuthai[email protected] โทร : 0-4371-9800 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์(หลักสูตร 6 ปี) 35,000

ทุนการศึกษา

vetmsu

vetmsu

29 สิงหาคม 2566
vetmsu

vetmsu

12 กรกฎาคม 2566
vetmsu

vetmsu

6 มิถุนายน 2566

ชมรมสัตวแพทย์อาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Wildlife and Exotic Friends Club MSU

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

VPM photography and music

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สโมสรนิสิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชมรมสัตว์น้ำและปลาสวยงาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์สำหรับนิสิต

– บัณฑิตวิทยาลัย

– สำนักศึกษาทั่วไป

– สำนักคอมพิวเตอร์

– กองประชาสัมพันธ์

– กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

– กองบริการการศึกษา

– ศูนย์ประสานจัดหางานบัณฑิต

– จัดหางานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– กองกิจการนิสิต

– กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

-กองคลังและพัสดุ

ติดต่อสอบถาม