หน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์
(Stress and Oxidative Stress in Animal Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์
Head of  Stress and Oxidative Stress in Animal Research Unit

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดขันทางสัตว์


ผู้ร่วมหน่วยวิจัย


ผศ.น.สพ.ดร.จรูญ วันดี  
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ปิยรัตน์ ศรีโนนทอง
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.กนิษรินนญ์ สกุลเดช 
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์


หลักการและเหตุผล

หน่วยวิจัยความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์ (stress and Oxidative Stress in Animal Research Unit) เป็นหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการวิจัยปัจจัยและการตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม ความเครียด และภาวะเครียดออกซิเดชัน รวมทั้งหาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันการวิจัยด้านความเครียด และภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีกฎหมายและข้อกำหนดทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่จะต้องปฏิบัติตาม และบางประเด็นยังเป็นข้อกำหนดในการผลิตและส่งออกสินค้าทางด้านปศุสัตว์ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์จะต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ เลี้ยงอย่างไรจะไม่เกิดความเครียด ให้ผลผลิตสูงและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งการวิจัยด้านนี้มีแนวโน้มจะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลการตอบสนองของมนุษย์และสัตว์ต่อภาวะโลกร้อน การปรับตัวและการหาวิธีแก้ไขในด้านต่างๆในอนาคต ดังนั้นหน่วยปฏิบัติการวิจัยความเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชันทางสัตว์ จึงได้รวบรวมอาจารย์ที่มีความสนใจและซึ่งส่วนใหญ่เพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาร่วมกันดำเนินงานวิจัยในหน่วยวิจัยนี้ เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ติดต่อสอบถาม