หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์
(Veterinary Infectious Disease Research Unit)

หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์
Head of  Veterinary Infectious Disease Research Unit

อ.น.สพ.ดร. ธฤต ปุริโสตะโย
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์


ผู้ร่วมหน่วยวิจัย


รศ.ดร.สุภาวดี ปิระเต
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.บุณณดา ศิริพร  
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ไพลิน จินากูล
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.มณทิรา ยศพล
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.น.สพ.อดิเทพ คอลพุทธา
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.น.สพ.ปฏิญญา ปะทิเก
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ณัฐญา วัดเวียงคำ
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์


หลักการและเหตุผล

เมื่อมีกล่าวถึงคำว่า “สุขภาพ” โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการสัตวแพทย์ บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข มักจะนึกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องอาศัยการพึ่งพาการรักษาจากแพทย์และโรงพยาบาล ซึ่งมุมมองดังกล่าวนี้นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ มากกว่าที่จะคำนึงถึงการสร้างเสริมสุขภาพส่วนตัว ด้วยการมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการปลูกฝังกระบวนทัศนในอดีต ที่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการซ่อมแชมสุขภาพทางกายด้วยเทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีกระบวนทัศน์ใหม่เกิดขึ้นโดยเป็นกระบวนทัศน์ที่มีที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปยังการมองสุขภาพในความหมายที่กว้างและครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพในหลายมิติมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการความรู้จากสาขาต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมของทั้งสัตวเลี้ยงสัตว์ป่าและคนโดยมีเป้าหมายเพื่อใก้เกิดการมีสุขภาพดีร่วมกันโดยการมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีของสัตว์ เนื่องจากโรคอุบัติใหม่และโรคติดต่อที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่าเป็นโรคติดจากสัตว์สู่คนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยมักจะพบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อในแทบทุกพื้นที่ของประเทศเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อก่อโรค นอกจากนี้ยังมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะของเชื้อแต่ละชนิดเช่นเดียวกัน รวมทั้งเกษตรกรทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อการบริโภคเองภายในครัวเรือนหรือการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อจำหน่าย ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ อย่างแท้จริง หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์จึงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการในการแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยง และสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่มีการซ้อนทับกับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาสาธารณะสุขระดับประเทศได้ นอกจากนี้หน่วยวิจัยด้านโรคติดเชื้อทางสัตวแพทย์ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์ มีองค์ความรู้ เข้าใจและตระหนักถึงสาเหตุการเกิดโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อต่างๆไปจนถึงการศึกษาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของโรคการควบคุมและการป้องกันและรักษาโรคเพื่อนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณะสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และยังสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรลดอัตราการสูญเสียที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงสัตว์ ไปถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อสอบถาม