อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

 

อ.ดร. วุฒิชัย เคนไชยวงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

โทรศัพท์: 043-712832, ภายใน 618

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประวัติการทำงาน

ผลงานวิจัย /นวัตกรรม/การจดลิขสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม