คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ (Oita University) ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาอาจารย์ สพ.ญ.ดร.สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.กนิษรินน์ สกุลเดช ได้เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโออิตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน (MOU) ไว้นั้น โดยการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการในงานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งใช้หนูและปลาม้าลายเป็นสัตว์ทดลอง การนำเสนอและแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย และการหาความร่วมมือในงานวิจัยในอนาคต โดยมีศาสตราจารย์ทาเคชิ โคบายาชิ ภาควิชาการควบคุมโรคติดเชื้อ ร่วมกับรองศาสตราจารย์คลินิก นพ.ดร. โทโมฮิซะ อุชิดะ ศาสตราจารย์ นพ.ดร. โทชิคัตซึ ฮานาดะ ภาควิชาชีววิทยาของเซลล์  ศาสตราจารย์ พญ.ดร. เรอิโกะ ฮานาดะ ภาควิชาสรีรวิทยาทางประสาท และอาจารย์ สพ.ญ. ธันยกร ชลาลัย นิสิตปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาโออิตะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมหอพักที่นิสิตสัตวแพทย์ได้เข้าพักตลอดระยะเวลาฝึกงาน ได้แก่ นายธนภัทร ภูพันนา นางสาวธนิษฐภรณ์ โนนศรี และนางสาวธัญญธร อุทัยวัฒนา นิสิตสัตวแพทย์ชั้นปี ที่ 3 อีกทั้งได้ร่วมรับฟังและอภิปรายการนำเสนองานของนิสิตที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ ณ คณะแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 1 เดือนเต็มอีกด้วย ซึ่งนิสิตคณะสัตวแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตั้งใจ ขยัน และอดทน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถส่งนิสิตเพื่อฝึกปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยโออิตะเพิ่มขึ้นได้ถึง 5 คนในปี พ.ศ. 2567

ติดต่อสอบถาม