คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย “96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย”

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วม งานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย “96 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม สัตว์พันธุ์ดี และฟาร์ เครือข่าย สู่การใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน 2566 (BAHGI Open House 2023) ณ ศูนย์ วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ มหาสารคาม

นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย เคนชัยวงศ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยอธิบดี กรมปศุสัตว์เป็นผู้เปิดงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการด้านปศุสัตว์เฉลิมพระเกียรติ การแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ติดต่อสอบถาม