โครงการสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จีด โครงการสัมมนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนาสีนวน โรงพยาบาลนาสีนวน (เขตพื้นที่นาสีนวน)

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคระสัตวแพทยาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และบรรยายาสถานการณ์และทิศทางการดำเนิงานของคณะเพื่อความยี่งยืนและเป็นการพัฒนาคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการระดมสมอง กำหนดทิศทางในการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกัน และ นำเสนอแนวความคิด ร่วมกัน เป็นการทำงานพัฒนาคณะร่วมกันทุกฝ่าย

ภาพ/ข่าว :สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม