โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ” ณ ห้อง 6a23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในโครงการจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตชั้นปีอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการต้อนรับ นิสิตใหม่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อัแน่นแฟ้น และวัฒนธรรมที่สมัครสมาน สามัคคี

โครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่ พร้อมระบบให้คำปรึกษา ทรัพยากรห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและสิทธิประโยชน์ของนิสิตเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม