นิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ปีการศึกษา 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวุสดารัตน์ พรมกระโทก

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL ปีการศึกษา 2565

ติดต่อสอบถาม