คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์

ในโอกาสที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง
“รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ปิยะรัตน์ ศรีโนนทอง

ในโอกาสที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 30 มิถุนายน 2566

มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม