โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ.อำนาจเจริญ

    เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วม โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลเปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 โดย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณฯ" โดยมี น.สพ.อภิชาติ พะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม 
   โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยสาสตร์ ผุ้บริหารคณะ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์และ นิสิตชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการให้บริการประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ประชาชนมีความรู้ สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ 
   โครงการนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ คระสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ มีประชาชนนำสุนัข-แมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ติดต่อสอบถาม