โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสนา ศิริแสน และ อ.ดร. วุฒิชัย เคนชัยวงศ์ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ ในการผลิตอาหารสัตว์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นและเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อยกระดับเป็นสินค้าอาหารสัตว์ของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีการหมักจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (probiotics) หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหาร FTMR ต้นทุนต่ำจากวัสดุในชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำการเรียนรู้และพัฒนายกระดับอาหารสัตว์ และเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ ที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตอาหารสัตว์
ภาพ : มลธิชา ชิณโคตร
ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์สักดิ์

ติดต่อสอบถาม