การบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ”What is road map to be coming a professor : A value-added task for University lecturer”

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหทาสารคาม ได้จัด การบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในหัวข้อ
“What is road map to be coming a professor : A value-added task for University lecturer” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่นาสีนวน

โดย ได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยาย ให้ความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อ “What is road map to be coming a professor : A value-added task for University lecturer” ซึ่งมีคณาจารย์ ภายใน และภายนอกคณะเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม