การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข”

เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ JF Academy ได้จัด การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขั้นพื้นฐานในสุนัข” (Basic echocardiography in dogs) ณ อาคารปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ นาสีนวน

ซึ่งมี ผศ.น.สพ.ดร.วิชาภรณ์ เลิศวีรพล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร ได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน และผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ เป็นวิทยากร บรรยายทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ อย่างเข้มข้น พร้อมทั้ง JF Academy ได้นำเครื่องมือุปกรณ์ อัลตร้าซาวน์ ที่ทันสมัย ให้แก่ผุ้เข้าร่วมอบรมได้ใช้ฝึกปฏิบัติอย่างดี

ภาพ : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์/มลธิชา ชิณโคตร
ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม