เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผสมเทียมโค” รุ่นที่ 7

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาารคาม เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผสมเทียมโค” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 9 – 23 สิงหาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และ อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนอองบัว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผสมเทียมโค” รุ่น 7

จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ประสงค์ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของนายสัตวแพทย์ มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานผสมเทียมโคได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการอบรมผสมเทียมของสัตวแพทยสภา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการผสมเทียมในโค กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ การเหนี่ยวนำการเป็นสัด สุขอนามัยและโรคในระบบสืบพันธุ์โค การจดบันทึกข้อมูลและการนำส่งข้อมูล การเลี้ยงดูและการจัดการโค ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติหน้าที่การผสมเทียมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการบริการด้านผสมในปศุสัตว์ที่กำลังขยายตัวอย่างสูงในปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯกว่า 70 คน จากทั่วประเทศ

กิจกรรมวันแรก มีการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับเอกสารและอุปกรณ์ในการอบรม รับฟังข้อชี้แจงข้อปฏิบัติตลอด 15 วันที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรให้ความรู้ และปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่การลงมือภาคปฏิบัติ

ภาพ/ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

#ผสมเทียมเพื่อมหาชน

ติดต่อสอบถาม