ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาโรงพยาบาลสัตว์โปรเวท PRO-VET

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาโรงพยาบาลสัตว์โปรเวท PRO-VET ระดับปริญญาตรี
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 2 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องประเภทผูกมัด จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

https://drive.google.com/drive/folders/1VIBnJ1C-kbyCn_k3lfnTictY3nzHWHOi?fbclid=IwAR1vdMQ2-YLbp85xI_e2Gnsjz7sInJ-OUgbhPmhGKySIsb_dqhQxn-zlU0Y

ติดต่อสอบถาม