ยินดีต้อนรับ Professor A.KM. Ahsan KABIR Department of Animal Science Bangladesh Agricultural University Mymensingh-2202, BANGLADESH

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยินดีต้อนรับ

Professor A.KM. Ahsan KABIR Department of Animal Science Bangladesh Agricultural University Mymensingh-2202, BANGLADESH

เข้าร่วมศึกษาดูงานและทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2566 ถึง 1 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อสอบถาม