โครงการทำบุญสัตว์ทดลองประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “โครงการทำบุญสัตว์ทดลองประจำปี 2566” ณ ห้อง6a23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เขตพื้นที่ในเมือง
โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ลีทองดี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย โดยได้รับเกียรติจาก พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์ และคณะสงฆ์ มา บิณฑบาตร สวดมนต์ และเทศนา ธรรม ให้แก่ ผู้เข้าร่วม โครงการ ซึ่งมีทั้ง นิสิต คณาจารย์และบุคลากร ซึ่ง สัตว์ทดลอง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ ที่ต้องให้ความสำคัญและสำนึกในบุญคุณที่อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน

ภาพ : ธัญชนก ถนอมชีพ
ข่าว : สกานท์ พิริยะพงศ์ศักดิ์

ติดต่อสอบถาม