ขอแสดงความยินดีกับผศ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์ ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.น.สพ.ดร. ปองพล พงไธสงค์ อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื่องในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)

ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และผ่านการประเมินผลงานหลังการอบรมให้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566

โดยปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ปองพล พงไธสงค์ เป็นหนึ่งท่านในผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากทั้งหมดจำนวน 4 ท่านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ ทปอ.

ติดต่อสอบถาม