การจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบ AUNQA (มคอ.7)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบ AUNQA (มคอ.7)” ณ ห้องประชุม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง

ซึ่งมี อ.สพ.ญ. ไพลิน จินากูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นวิทยากร บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “การจัดทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบบ AUNQA (มคอ.7)” มีคณาจารย์ ผู้บริหารภายในคณพเข้าร่วม เพื่อทำการเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาสายงานและคณะต่อไป

ติดต่อสอบถาม